توتال استیشن

توتال استیشن که نوعی دوربین نقشه برداری است تلفیقی از تکنولوژی های اپتیکی ، الکترونیکی و مکانیکی می باشد. این دستگاه قادر به محاسبه فاصله با استفاده از نور لیزر تعبیه شده در بخش اپتیکی دستگاه و انجام محاسبات در بخش الکترونیکی می باشد. همچنین با استفاده از سنسورهای داخلی قادر به قرائت زوایای افقی و عمودی می باشد. داده‌های ارسالی از بخش‌های مختلف به هسته مرکزی محاسباتی این دستگاه ، نقشه برداران را قادر می سازد تا بسیاری از محاسبات پیچیده از جمله ترفیع (فری استیشن) ، پیمایش و پیاده سازی را به راحتی انجام دهند.

توتال استیشن پنتاکس
PENTAX R-1502N

توتال استیشن لایکا
LEICA TS09 Plus

توتال استیشن استونکس
STONEX R25LR

توتال استیشن سندینگ
SANDING ARC 6

توتال استیشن پنتاکس
PENTAX R-202NS

توتال استیشن لایکا
LEICA TS06 Plus

توتال استیشن استونکس
STONEX R2W Plus

توتال استیشن سندینگ
SANDING ARC 5 Pro

توتال استیشن پنتاکس
PENTAX R-322N

توتال استیشن لایکا
LEICA TS03

توتال استیشن لایکا
LEICA TS07

توتال استیشن لایکا
LEICA TS10

توتال استیشن لاینرتک
LINERTEC LTS-205