ترازیاب

ترازیاب نوعی دوربین نقشه برداری است که با استفاده از تکنولوژی های اپتیکی و مکانیکی که ساختار کمپانساتور آن را تشکیل می دهند کار می کند. از ترازیاب‌های نقشه برداری به همراه خط کش شاخص با همان میر جهت انجام کف سازی به وسیله ایجاد یک خط تراز مبنا حول دوربین ترازیاب استفاده می شود. ترازیاب‌ها جهت پیاده سازی کد ارتفاعی در صفحه پلیت ستون‌ها و همچنین شیب جاده‌ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به همراه ترازایب های نقشه برداری باید سه پایه و خط کش میر نیز تهیه شود تا بتوان از این دستگاه حداکثر بهره برداری را نمود.

ترازیاب اتوماتیک پنتاکس
PENTAX AL-M32 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک لایکا
LEICA NA730 Plus Auto Level

ترازیاب اتوماتیک پنتاکس
PENTAX AP-230 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک فویف
FOIF DSZ2 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک تاپکن
TOPCON AT-B3 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک تاپکن
TOPCON AT-G1 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک سوکیا
SOKKIA B20 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک لایکا
LEICA NA532 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک لایکا
LEICA NA332 Auto Level

ترازیاب دیجیتال لایکا
Sprinter 150M Digital Level

ترازیاب اتوماتیک پنتاکس
PENTAX AL-220 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک وایزمن
wiseman DSZ-32 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک لایکا ویلد
LEICA NAK2 WILD Auto Level

ترازیاب اتوماتیک ستل
SETL ATO-32 Auto Level

ترازیاب اتوماتیک طرح لایکا
NA532 Auto Level

ترازیاب نقشه برداری بویف
BOIF AL120 Auto Level